همه چیز درباره مقالات دانشجویی ودانش آموزی

۱۹۰ مطلب در دی ۱۳۹۹ ثبت شده است

دانلود رایگان کتاب فلسفه اخلاق امیر خواص اکبر حسینی قلعه بهمن احمد دبیری

دانلود رایگان کتاب فلسفه  اخلاق امیر خواص اکبر حسینی قلعه بهمن احمد دبیری

دانلود رایگان کتاب فلسفه اخلاق امیر خواص اکبر حسینی قلعه بهمن احمد دبیری

فلسفه اخلاق؛ با تکیه بر مسائل تربیتی امیر خواص، اکبر حسینی قلعه بهمن، احمد دبیری و... به همراه کتاب آشنایی با ادیان امیر خواص تعلیم و تربیت در اسلام استاد مطهری ...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

دانلود رایگان کتاب روانشناسی رشد لورا برک(2 جلد) ترجمه یحیی سید محمدی

دانلود رایگان کتاب روانشناسی رشد لورا برک(2 جلد) ترجمه یحیی سید محمدی

دانلود رایگان کتاب روانشناسی رشد لورا برک(2 جلد) ترجمه یحیی سید محمدی

جلد 1 و 2 روانشناسی رشد لورا برک ترحمه یحیی سید محمدی ...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

دانلود پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی - قیر (bitumen )

دانلود پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی - قیر (bitumen )

دانلود پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی - قیر (bitumen )

در این پروژه پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی - قیر (bitumen ) در 37 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر و جداول مطابق با مندرجات زیر تشریح شده است: 1- تعریف قیر 2- کاربرد مهم قیر به علت وجود دو خاصیت مهم این ماده است: 3- قیر نفتی یا قیر تقطیری: 4- تعریف قیرهای نفتی: 5- استحصال ...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

دانلود رایگان فایل آرمانشهر (یوتوپیا) با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل آرمانشهر (یوتوپیا) با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل آرمانشهر (یوتوپیا) با فرمت pdf

معرفی کتاب:(آرمانشهر (یوتوپیا)) (آرمانشهر (یوتوپیا))(به انگلیسی: Utopia) براای ااولین باار توسط تامس مورر درر سال ۱۵۱۶ درر کتاابی به هماان عنواان براای توصیف یک نظاام سیااسی بی zwnj;عیب و نقص ااز ااین لغت به کاار گررفته شد، (آرمانشهر (یوتوپیا))ااما به zwnj;تدرریج داامنه ااستفاده ...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

دانلود رایگان فایل اسناد لانه جاسوسی)11 جلد با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل اسناد لانه جاسوسی)11 جلد با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل اسناد لانه جاسوسی)11 جلد با فرمت pdf

معرفی کتاب:(اسناد لانه جاسوسی)11 جلد مولف: مترجم: زبان:فارسی تعداد صفحات:9058 کیفیت صفحات:عالی فرمت کتاب:پی دی افpdf سفارش کتاب(pdfوچاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

دانلود رایگان فایل جامع التواریخ با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل جامع التواریخ با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل جامع التواریخ با فرمت pdf

معرفی کتاب:(جامع التواریخ)سامانیان، آل بویه و غزنویان جامع zwnj;التواریخ یا تاریخ رشیدی، تاریخ غازانی، از آثار ارزشمند و قدیمی تاریخی به زبان پارسی دربارهٔ تاریخ، اسطوره zwnj;ها، باورها و فرهنگ قبایل ترک و مغول و همچنین تاریخ پیامبران ااز آادم تاا محمد پیاامبرر ااسلام، تااریخ ...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

دانلود رایگان فایل سرگذشت حسن صباح و قلعه الموت با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل سرگذشت حسن صباح  و قلعه الموت با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل سرگذشت حسن صباح و قلعه الموت با فرمت pdf

معرفی کتاب:(سرگذشت حسن صباح و قلعه الموت) این کتاب (سرگذشت حسن صباح و قلعه الموت)درمورد حسن صباح رهبر فرقه اسماعیلیان ست حیات و عقاید و رفتار و منش وی آمیزه ای از افسانه و راز و حقیقت هست که با افسانه هاای حشااشین ، فداائیان و بهشت موعود ااسمااعیلیه شکل گرفته هست و مقدمه کتااب ...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

دانلود رایگان فایل حقوق بشر برای کودکان با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل حقوق بشر برای کودکان با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل حقوق بشر برای کودکان با فرمت pdf

معرفی کتاب:(حقوق بشر برای کودکان) (حقوق بشر برای کودکان)حقوق کودک مجموعه zwnj;اای ااز حقوق بشرر خااص کودکاان هست که برر پشتیباانی و نگهدااری ااز اافراد جواان تمررکز دارد[۱] کنواانسیون حقوق کودک (CRC) 1989 یک کودک را به عنوان فردی که به سن هجده سال نرسیده zwnj;هست تعریف می zwnj;کند.(حقوق ...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

دانلود رایگان فایل حیات فکری و سیاسی امامان شیعه (علیهم السلام) با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل حیات فکری و سیاسی امامان شیعه (علیهم السلام) با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل حیات فکری و سیاسی امامان شیعه (علیهم السلام) با فرمت pdf

معرفی کتاب:(حیات فکری و سیاسی امامان شیعه (علیهم السلام)نسخه اسکن شده با کیفیت عالی حیاات فکرری و سیااسی ااماماان شیعه کتاابی درر تااریخ فکرری و سیااسی دواازده اامام نوشته ررسول جعفریان داانش zwnj;اآموخته حوززه علمیه قم و ااستاد داانشگاه تهراان. بناابرر مقدمه کتاب، قصد ااین ...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

دانلود رایگان فایل اندیشه یونگ با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل اندیشه یونگ با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل اندیشه یونگ با فرمت pdf

معرفی کتاب:اندیشه ی یونگ(شکل گیری و تشریح روانشناسی تحلیلی) (اندیشه یونگ)یونگ درر زمرره ی ااولین ااندیشمندانی بود که ااز رااه تدبیرر باا فروید به شکل گیرری مفااهیم نظرریه ی رواانکاوی یااری رسااند.(اندیشه یونگ) ولی ااو متعااقبا رااه خود راا ااز رااه ااستاد جداا کرد و مکتب ...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی