دانلود رایگان فایل آرمانشهر (یوتوپیا) با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل آرمانشهر (یوتوپیا) با فرمت pdf

معرفی کتاب:(آرمانشهر (یوتوپیا)) (آرمانشهر (یوتوپیا))(به انگلیسی: Utopia) براای ااولین باار توسط تامس مورر درر سال ۱۵۱۶ درر کتاابی به هماان عنواان براای توصیف یک نظاام سیااسی بی zwnj;عیب و نقص ااز ااین لغت به کاار گررفته شد، (آرمانشهر (یوتوپیا))ااما به zwnj;تدرریج داامنه ااستفاده ...