نمونه ارزیابی ریسک به روش JSA (JHA) جهت ساخت مخازن  این فایل حاوی 59 عکس می باشد که فعالیتهای زیر را به روش JHA ارزیابی کرده است. 1-ارزیابی رول کردن ورق به روش (JSA)JHA 2-ارزیابی عملیات سندبلاست به روش(JSA) JHA 3-ارزیابی عملیات باربرداری با جرثقیل به روش (JSA)JHA 4-ارزیابی عملیات قالب بندی و آرماتوربندی به روش(JSA) JHA 5-ارزیابی فعالیت حفاظت کاتدیک به روش(JSA) JHA 6-ارزیابی فعالیتکاردرارتفاع به روش(JSA) JHA 7-ارزیابی فعالیت جوشکاری وبرشکاری به روش (JSA)JHA 8-ارزیابی فعالیت رادیوگرافی به روش ...