دانلود رایگان فایل جامع التواریخ با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل جامع التواریخ با فرمت pdf

معرفی کتاب:(جامع التواریخ)سامانیان، آل بویه و غزنویان جامع zwnj;التواریخ یا تاریخ رشیدی، تاریخ غازانی، از آثار ارزشمند و قدیمی تاریخی به زبان پارسی دربارهٔ تاریخ، اسطوره zwnj;ها، باورها و فرهنگ قبایل ترک و مغول و همچنین تاریخ پیامبران ااز آادم تاا محمد پیاامبرر ااسلام، تااریخ ...