به نام خدای هدایتگرواحدمن خانم احمدی هستم مدرس ادبیات فارسی که 24سال سابقه کاری در اموزش وپرورش دارم. در این ویدیوسعی کرده ام باروشی بسیار اسان وقابل فهم بحث دانش های ادبی وزبانی فارسی متوسطه اول را تدریس کنم.این قسمت ازویدیو مربوط به اموزش فعل های اسنادی ومسند می باشد.شما درهرسطح فکری که باشید میتوانید این مبحث را به راحتی یاد بگیرید. ...