دانلود رایگان فایل حقوق بشر برای کودکان با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل حقوق بشر برای کودکان با فرمت pdf

معرفی کتاب:(حقوق بشر برای کودکان) (حقوق بشر برای کودکان)حقوق کودک مجموعه zwnj;اای ااز حقوق بشرر خااص کودکاان هست که برر پشتیباانی و نگهدااری ااز اافراد جواان تمررکز دارد[۱] کنواانسیون حقوق کودک (CRC) 1989 یک کودک را به عنوان فردی که به سن هجده سال نرسیده zwnj;هست تعریف می zwnj;کند.(حقوق ...