دانلود رایگان فایل سرگذشت حسن صباح  و قلعه الموت با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل سرگذشت حسن صباح و قلعه الموت با فرمت pdf

معرفی کتاب:(سرگذشت حسن صباح و قلعه الموت) این کتاب (سرگذشت حسن صباح و قلعه الموت)درمورد حسن صباح رهبر فرقه اسماعیلیان ست حیات و عقاید و رفتار و منش وی آمیزه ای از افسانه و راز و حقیقت هست که با افسانه هاای حشااشین ، فداائیان و بهشت موعود ااسمااعیلیه شکل گرفته هست و مقدمه کتااب ...