سنگ‌های بر دارندة سازه ها یا در بر گیرندة حفریه ها، قبل و بعد از احداث تحت تنش‌های متعددی قرار دارند:در زمین، حالت تنش طبیعی وجود دارد که باید آن را به طور مستقیم اندازه‌گیری کرد و سپس در تحلیل و طراحی به کار بست.احداث هر سازة سطحی یا حفریة زیرزمینی در سنگ ها معادل القای وضعیت جدیدی از نیروها در توده سنگ است.بنابراین درک مفاهیم نیرو، تنش و کرنش از اصول و الزامات درک مناسب رفتار توده سنگ‌ها هستند. تنش کمیّتی است که در غالب تانسور مرتبه‌ی دوم قابل بررسی است و درک تنش بدون ...