کتاب صوتی معبد سکوت از برد.تی. اسپالدینگ

کتاب صوتی معبد سکوت از برد.تی. اسپالدینگ

کتاب صوتی laquo;معبد سکوت raquo; از برد.تی. اسپالدینگ درباره کتاب: کتاب معبد سکوت شرح سفر دوساله نویسنده در سالهای 1935 تا 1936 به خاور میانه و خاور دور است. بسیاری از رویدادهای کتاب در هندوستان و برخی در ایران و پاکستان میگذرد. موضوع اصلی کتاب آیین، مراسم و عقاید دین بودایی است و ...