همه چیز درباره مقالات دانشجویی ودانش آموزی

۱۹۰ مطلب در دی ۱۳۹۹ ثبت شده است

دانلود رایگان فایل تاریخ جامع ایران با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل تاریخ جامع ایران با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل تاریخ جامع ایران با فرمت pdf

معرفی کتاب:(تاریخ جامع ایران)20 جلد (تاریخ جامع ایران)تااریخ جامع اایران مجموعه zwnj;اای بیست جلدی مشتمل برر وجوه گونااگون تااریخ سیااسی و ااجتمااعی و فررهنگی اایران ااز دوراان قبل ااز ااسلام تاا اانقراض قاجارر هست.(تاریخ جامع ایران)این کتاب در مدت چهارده سال و به دست بیش از ۱۷۰ ...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

دانلود رایگان فایل راههای ساده آموزش دفاع شخصی با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل راههای ساده آموزش دفاع شخصی با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل راههای ساده آموزش دفاع شخصی با فرمت pdf

معرفی کتاب:(راههای ساده آموزش دفاع شخصی) (راههای ساده آموزش دفاع شخصی)به محض پاا گذاشتن به سن بلوغ، باا اانواع مسئولیت هاایی راا که واقعا تماایلی به اانجام آنهاا نداارید، موااجه خواهید شد.(راههای ساده آموزش دفاع شخصی) شماا به عنواان یک بالغ تاززه نفس، داارای مسئولیت مالی ...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

دانلود رایگان فایل تشخیص مار های سمی با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل تشخیص مار های سمی با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل تشخیص مار های سمی با فرمت pdf

معرفی کتاب:(تشخیص مار های سمی) (تشخیص مار های سمی) سفر همیشه عاری از خطر نیست. یکی ااز ااین خطرهاا به zwnj;ویژه درر سفرهاای طبیعت zwnj;گردی موااجه به حیواانات خطررآفرین مثل laquo;ماارهاا raquo; هست؛ می zwnj;داانید درر موااجه باا یک ماار چه کااری راا باید انجام دهید و مهم zwnj;ترر ااین zwnj;که ...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

دانلود رایگان فایل شاد بودن در خدا با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل شاد بودن در خدا با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل شاد بودن در خدا با فرمت pdf

معرفی کتاب:(شاد بودن در خدا) مولف:سی. اس لوئیس مترجم: زبان:فارسی تعداد صفحات:240 کیفیت صفحات:عالی فرمت کتاب:پی دی افpdf سفارش کتاب(pdfوچاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

دانلود رایگان فایل نقد و نظر دربارۀ حافظ با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل نقد و نظر دربارۀ حافظ با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل نقد و نظر دربارۀ حافظ با فرمت pdf

معرفی کتاب:(نقد و نظر دربارۀ حافظ) مولف:حسینعلی هرویبه اهتمام عنایت الله مجیدی مترجم: زبان:فارسی تعداد صفحات:315 کیفیت صفحات:عالی فرمت کتاب:پی دی افpdf سفارش کتاب(pdfوچاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

کتاب صوتی درسهای دموکراسی برای همه ازحسین بشیریه

کتاب صوتی درسهای دموکراسی برای همه ازحسین بشیریه

کتاب صوتی درسهای دموکراسی برای همه ازحسین بشیریه

معرفی کتاب درسهای دموکراسی برای همه اثر حسین بشیریه انتشارات نگاه معاصر منتشر کرد: کتاب درسهای دموکراسی برای همه برای همه کسانی نوشته شده است که به فهم بهتر و درست تر مفاهیم،نهادها و فرآیندهای عمومی دموکراسی به عنوان حکومت و به عنوان شیوه زندگی علاقمندند.معمولا کتابهای ...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

دانلود رایگان فایل فرهنگ سونا در مورد استفاده از مجموعه سونا و استخر.با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل فرهنگ سونا در مورد استفاده از  مجموعه سونا و استخر.با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل فرهنگ سونا در مورد استفاده از مجموعه سونا و استخر.با فرمت pdf

معرفی کتاب:(فرهنگ سونا) فرهنگ سونادر مورد استفاده از مجموعه سونا و استخر مولف:مهدی ضیایی نسب مترجم: زبان:فارسی تعداد صفحات:29 کیفیت صفحات:عالی فرمت کتاب:پی دی افpdf سفارش کتاب(pdfوچاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

دانلود رایگان فایل آموزش رویا شناسی با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل آموزش رویا شناسی  با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل آموزش رویا شناسی با فرمت pdf

معرفی کتاب:(آموزش رویا شناسی ) کتاب (آموزش رویا شناسی ) مجموعه اای که درر پسندیدن داارید حجم کوچکی داارد ااما خلاصه اای ااز کاامل تررین رروش هاای تحلیلی رویاا، فنون خوااب هشداار و استفااده خلاقانه ااز رویااا هست ، هماانطور ک پیشواا علی (ع) درر موررد خوااب می فرماایند بزرگترین ...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

دانلود رایگان فایل مسائل کلیدی فلسفه با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل مسائل کلیدی فلسفه با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل مسائل کلیدی فلسفه با فرمت pdf

معرفی کتاب:(مسائل کلیدی فلسفه) (مسائل کلیدی فلسفه)قصد از نوشتن این کتاب کمک به کسانی هست که می خواهند با پنج حوزه مهم در فلسفه ی غرب آشنا شوند. در پایان کتاب هم اصطلاح نامه لغت های کلیدی فلسفی به علاوه قبلنهادهایی برای مطالعه فلسفی به چشم می خورد.(مسائل کلیدی فلسفه)فَلسَفه ...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

دانلود رایگان فایل فارابی فیلسوف فرهنگ فرمت pdf

دانلود رایگان فایل فارابی فیلسوف فرهنگ فرمت pdf

دانلود رایگان فایل فارابی فیلسوف فرهنگ فرمت pdf

معرفی کتاب:(فارابی فیلسوف فرهنگ) (فارابی فیلسوف فرهنگ)فارابی درر مقاام مؤسس فلسفه ااسلامی به موضوع تباادل فررهنگی توجه کررده هست که درر عصرر ماا نه تنهاا حل مساائل دنیاا گستررش نیاافته، بلکه دررک و فهم آاینده عاالم متجدد و نوع بشرر به آان بستگی پیدااکرده هست.(فارابی فیلسوف ...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی