متن مناسب پاورپویت به همراه ترجمه و متن انگلیسی کامل 26 صفحه نمونه متن: اکسین (بخش 3) فعالیت های اکسین نورگرایی (تمایل به نور ) و تمایل به گرانش اگرچه رشد گیاه می تواند تحت عوامل محیطی زیادی بیشتری باشد , سه سیستم اصلی راهنما  جهت گیری محور گیاه را کنترل می کند : نورگرایی , یا رشد نسبت به نور , در تمامی تنه ها و بعضی ریشه ها بیان شده ; این تضمین می کند که  برگها  به صورت بهینه  نورخورشید را  برای سنتز نوری یا فتوسنتز دریافت خواهند کرد. گرانش گرایی , رشد در واک ...