جلسات کامل درمان شناحتی رفتاری(CBT) وسواس فکری عملی(OCD)

جلسات کامل درمان شناحتی رفتاری(CBT) وسواس فکری عملی(OCD)

این فایل به صورت ورد و امکان ویرایش قابل دانلود می باشد. 5 جلسه درمان اختلال وسواس فکری عملی به شیوه شناختی رفتاری به همراه گزارش مصاحبه و ارزیابی بالینی بر اساس DSM5 و درمان شناختی رفتاری ...