بیت حرفه ای آماده برای ادیت و خوانندگی بیت اصل آهنگ نالوتی مسیح و آرش AP کیفیت 128   به همراه درج راهنمایی هایی برای روی بیت خواندن دقیق موزیک ...