دیتیل اجرایی نشریه 128 شامل :دیتیل اجرایی روشویی ، توالت فرنگی و شرقی و فواصل استاندارد لوازم بهداشتی و جزییات نصب لوازم جانبی توالت شرقی ...