این فرمول برای تولید اکسیدان شماره 3 یا اکسیدان 12 درصد ارائه شده است.  این فرمول به فرم کرم مانند بوده و همراه رنگ مو مصرف می گردد.  این فرمول در دو صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است. ...