آزمایش جذب کننده دینامیکی ارتعاشات

آزمایش-جذب-کننده-دینامیکی-ارتعاشاتبررسی و چگونگی جذب ارتعاشات در یک سیستم مرتعش با اضافه نمودن یک سیستم فرعیدانلود فایل